Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

>> Ladda ner vår integritetspolicy i PDF 

 

AG Advokat är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om personer som vi mottar i samband med uppdrag eller när uppdraget förbereds, utförs eller administreras (inklusive korrespondens) och som vi mottar i samband med kontakter med leverantörer.

AG Advokat behandlar olika personuppgifter om dig beroende på situation, men främst rör det sig om ditt namn, identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, och uppgifter om dina bolagsengagemang. Vi kan också behandla andra uppgifter om dig om det är nödvändigt, t.ex. för en korrekt penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata våra klienters intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål och för att kunna kommunicera med dig. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal, fullgöra av rättslig förpliktelse samt intresseavvägning, där vårt eller klientens intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering, liksom för marknadsföring och events som anordnas av AG Advokat. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Kontakta oss om du vill veta mer om på vilken grund vi behandlar dina personuppgifter och hur vi har gjort en eventuell intresseavvägning.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika delägarbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte samt resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till andra om inte (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter, (iii) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller följa ett myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar AG Advokat enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som krävs av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om tre år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt få information från AG Advokat om vilka personuppgifter vi har om dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@agadvokat.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är AG Advokat KB, P.O. Box 3124, 103 62 Stockholm, 08-677 17 00, www.agadvokat.se, info@agadvokat.se.